گواهینامه های پمپ برکه

 • null

  گواهینامه بهترین کیفیت برند ها

  در این گواهینامه ایزو 18000 در سال 2008 به شرکت پمپ برکه اعطا گردیده است.

 • null

  گواهینامه بهترین کیفیت برند ها

  در این گواهینامه ایزو 18000 در سال 2008 به شرکت پمپ برکه اعطا گردیده است.

 • null

  گواهینامه بهترین کیفیت برند ها

  در این گواهینامه ایزو 18000 در سال 2008 به شرکت پمپ برکه اعطا گردیده است.

استاندارد ما

 • ISO 9001

 • ISO 14001

 • Integrated Management System (ISM)